80 Anhos de Zeca

Audio:

Mîou ermanu, arrimaho ha dous anhos a pueis d’haber ido a saltu, vieno de Francia ende per 1968. Sta eiquì sta a fhazer quarenta anhos. Yera un tiempu n que ls suenhos se dizìen in frances & el mayor infierno se tyamaba Gerra d’Ultramar, que solo algo a pueis deprehendì que yera una gerra colonial. Quien stubiera fhuera & nun venier a presentase pa la gerra yera dadu cumo desertor & lhuow presu si attentare a poner pie na suâ tierra. Extranya patria que ãpunctaba ls sous fhiyos pel mundo a saber de la vida & els oblrigaba a venir pa integrase a una gerra que naide intendìa pa que servìa & de que se scapaba quien podìa. Un tiempu de vergonça, ansì me lhembro d’elho.

Vieno mîou ermanu, & todo quanto trôuxo cun elhi de Francia fhoi una bicycleta mudances, un xhiradiscos & arrimaho a una douzina discos. Agosto currìa, marralheiro, ya cun la trilha fheitscha, & sobraba l tiempu pa ascuîtschar aquelhes modes a que les miês oreyes nunca habìen podido tyigar. Nin sei cumo l discu nun se gastou d’ascuîtschar tanta vez «Os Vampiros», «Menino do Bairro Negro» & «No lago do Breu», modes d’un tal José Afonso, del que nunca ascuîtschàra fhalar. Un dìe, el discu scatschou-se, mas les mùsiques ya les grabàra de cantales tanta vez. Ansì & todo, solo le tornei a ascuîtscha’ la voz ya n 1972, n una Bergança que abafhaba. Un amigu arranxhàra un discu tyamadu «Cantigas do Maio»: habìa que ascuîtschar a les scondides, el son baxicu pa que nun tyigare a la calexha. A pueis, a pueis fhoi ta siempre, indagora companyìa, nunca cansada, de les lharges travessìes de Lisboa a Sendin & a Vila-Real.

In quanto speraba ascuîtscha’ la Grândola Vila Morena, na madrugada de 25 abril 1974, nel Depósito Geral de Adidos, tenìa un nuelu tan fhuerte que nun sabìa n que parte l cuerpu se mi dier. A pueis, fhoi un arrevientu, cumo una nueitsche de fogetes de lhàgrimes, cumo si aquel que «Era um Redondo Vocábulo», argolha d’una cadena, se spartiçàra. Solo a pueis d’essa nueva era lu ascuîtschei cantar algunes vezes de viva voz & fhui coinciendo tola suâ mùsica per uns lhados & per outros, ya que nin denheiro tenìa pa xhiradiscos & esses couses. Tuvi inda que sperar mũitschu anhu pa axhuncta’ la colleçon de les suês mùsiques, que continuo a ascuîtschar n una ruedra que vaî demudando.

Cun elhi tamien deprehendì a dar valor a modes que ascuîtschaba sde pequenhu, anque n Mirandes, cumo aquel «Dius te guarde Rosa, / Lindo Çarafin, / Linda pastorica, / que fazes eiqui?». & d’outres nun fhalo, que prefiero ascuîtschar &, al mesmu tiempu que ascuîtscho, ir viendo ls cinemas in que ls sonidos se sroben in drento. Nun sei por que, ma ha hi pallabres, ha hi sonidos que se vuelven colubrines de cada vez que les ascuîtscho. Nun adelantra una persona querer intender esses couses, abonda ascuîtschar. & pensar, mas una vez, que ciertes persones nunca s’habìen de morrer.

Un dìe, vaî fhazer venti anhos esti febreiro, staba ascuîtschando l telejornal & ponen aquelha moda d’outonho que manda calhar fhontes & tyorar ribeires & todo, «que eu não volto a cantar». Tamien ende you le pedì alguna awa a les ribeires & me calhei cumo les fhontes. Yera 1986 & la miâ vida staba a dar un vuelcu cumo una campana, n un fhuelgu que inda mal daba senyes d’agarrar un nuevu equillibrio. Nun mi dîou la gana dir al intierru, pa quedar cun la illusion de que nun morriera & nun deixàra de se’l que siempre fhuera, una ambuça de sonidos que se suerben. Ta hoxhe elhi mi continua cantando, siempre cumo si fhuera la primeira vez. Quando ascuîtscho les suês modes, mas que de José Afonso, lhembra-se-mi de min. Ye una mùsica que m’imburria a scontra de min, sde aquel Agosto marralheiro de 1968. Non cun sinhalrdaes, ma cun gana d’hoxhe, & de continuar sonhando cun una tierra de fraternidàde. Cun mùsica que fhaiga volar, nin que seya solo a catschicos, que ye un modo de nun se sabarrar tanto nos tropieços del camminu.

Transcripçon inter del mirandes

Fhonte:

http://80anosdezeca.blogspot.be/2009/10/texto-escrito-em-mirandes.html

Deixar ua Respuosta

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Demudar )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Demudar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Demudar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Demudar )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.